Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatste versie: 13-3-2019

Deze algemene voorwaarden bestaan uit ‘diensten’ en ‘producten/ online diensten’.

Diensten

a. Witte Wolf, gevestigd te Boskoop, Kvk 66516137, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener;
b. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de klant;
c. Onder dienst wordt verstaan: reading, kindercoaching, groepstraining hooggevoeligheid, groepscursus mediumschap en groepsreading, groepstraining met jouw hooggevoelige kind, regressietherapie, hypnotherapie en hypnose, reïncarnatietherapie, verdrijving of training. De algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing verklaard.

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en diensten tenzij van deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
b. Voordat de dienst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

a. Een reading, training en soms verdrijving is op afstand mogelijk;
b. Een verdrijving kan meestal worden opgestuurd. De klant krijgt een track en trace en wordt aangetekend verzonden op kosten voor de koper. Risico van opsturen ligt bij de koper. Verzendtijd in overleg;
c. Sommige soorten verdrijvingen zijn breekbaar. Dit risico is voor de koper. Witte Wolf zal de klant hierover tijdig informeren;
d. De diensten hebben op elke klant een andere uitwerking. De klant dient de gewenste uitwerking alvorens de dienst begint te bespreken om een realistisch beeld te krijgen van de dienst.

a. In het geval van regressietherapie, reïncarnatietherapie en hypnotherapie en hypnose is een vrijblijvende intake via de mail of aan de praktijk mogelijk;
b. Na contact over de intake wordt een voorstel gedaan door de dienstverlener;
c. Een voorstel geldt niet automatisch voor vervolgtrajecten. Het vervolgtraject wordt opgesteld in samenspraak met de klant.

a. De factuur wordt zo snel mogelijk verstrekt na vaststelling van het traject;
b. Diensten op afspraak dienen vooraf betaald te worden;
c. Dienstverlener is gerechtigd de diensten op te schorten totdat de betaling is voldaan.

a. De klant stelt alle informatie die door de uitvoering van de dienst relevant is tijdig beschikbaar aan de dienstverlener. De klant wordt hierbij geholpen door het door Witte Wolf toegezonden formulier ‘Vragenlijst intake’. Deze wordt alleen toegezonden in geval van verdrijving;
b. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. De dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen;
c. De klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid (a) van dit artikel gestelde.

Reading

a. Tijdig wordt de klant geïnformeerd over de mee te nemen zaken naar een reading.

Kindercoaching

a.  Bij een kindercoaching worden de wensen van de klant en dienst kind meegenomen en denkt de dienstverlener mee in het geleerde op veilige wijze toe te passen.

Groepscursussen

a. De groepstraining hooggevoeligheid, groepscursus mediumschap en groepsreading vinden plaats vanaf minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers;
b. De groepstraining met jouw hooggevoelige kind vindt plaats vanaf minimaal 6 en maximaal 8 kinderen waarvan de ouders vrijblijvend de training mogen bijwonen;
c. De tijd (avond) en plek voor de groepstraining hooggevoeligheid, groepstraining met jouw hooggevoelige kind, groepscursus mediumschap en groepsreading worden bij genoeg aanmeldingen geprikt in overleg met alle deelnemers;
d. De groepsreading vindt aan het huis plaats van degene die dit organiseert. Deze deelnemer is ook verantwoordelijk voor het werven van de overige deelnemers. De kilometervergoeding bedraagt 26 ct per kilometer.

Regressietherapie

a. Regressietherapie wordt niet gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis volgens de DSM-V of Witte Wolfs inzien;
b. Regressietherapie wordt niet gegeven aan mensen onder de 18;
c. Voordat de regressietherapie begint, is het van belang te vermelden of je medicijnen gebruikt of of je andere lichamelijke en geestelijke klachten hebt. Hiervoor kan de vragenlijst intake worden gebruikt die de klant tijdig wordt toegezonden;
d. De klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet juist verstrekken aan het in het a, b en c lid van dit artikel gestelde.
e. Aan de hand van een intake besluit de dienstverlener of de klant klaar is voor regressietherapie en of de dienstverlener de regressietherapie wil uitvoeren. Met ‘klaar’ wordt bedoeld:
– De klant begeeft zich in het dagelijks leven in een naar de dienstverleners inzien in een rustige, lees niet onstuimige, omgeving.
f. Tijdens de regressietherapie is het niet in alle gevallen zo dat de klant beelden ziet. De klant kan ook via andere zintuigen waarnemen of het zich voorstellen.

Reïncarnatietherapie

a. Reïncarnatietherapie wordt niet gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis volgens de DSM-V of Witte Wolfs inzien;
b. Reïncarnatietherapiewordt niet gegeven aan mensen onder de 18;
c. Voordat de reïncarnatietherapie begint, is het van belang te vermelden of je medicijnen gebruikt of of je andere lichamelijke en geestelijke klachten hebt. Hiervoor kan de vragenlijst intake worden gebruikt die de klant tijdig wordt toegezonden;
d. De klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet juist verstrekken aan het in het a, b en c lid van dit artikel gestelde.
e. Aan de hand van een intake besluit de dienstverlener of de klant klaar is voor regressietherapie en of de dienstverlener de reïncarnatietherapie wil uitvoeren. Met ‘klaar’ wordt bedoeld:
– De klant begeeft zich in het dagelijks leven in een naar de dienstverleners inzien in een rustige, lees niet onstuimige, omgeving.
f. Tijdens de reïncarnatietherapie is het niet in alle gevallen zo dat de klant beelden ziet. De klant kan ook via andere zintuigen waarnemen of het zich voorstellen.

Hypnotherapie en hypnose

a. Hypnotherapie en hypnose kan niet worden gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis volgens de DSM-V of Witte Wolfs inzien;
b. Hypnotherapie en hypnose wordt niet gegeven aan mensen onder de 18;
c. Voordat de hypnotherapie en hypnose begint, is het van belang te vermelden of je medicijnen gebruikt of of je andere lichamelijke en geestelijke klachten hebt. Hiervoor kan de vragenlijst intake worden gebruikt die de klant tijdig wordt toegezonden;
d. Wanneer voor hetzelfde probleem bij een andere persoon een hypnose is afgenomen, kan de dienstverlener ervoor kiezen om deze klacht niet nogmaals te behandelen;
e. De klant vrijwaart de dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet juist verstrekken aan het in het a, b, c en d lid van dit artikel gestelde.
f. In het geval van tics, verslavingen en mogelijk andere klachten die de klant met hypnose wenst op te lossen, kan de klant worden gevraagd een week te stoppen met de tic of de verslaving op wilskracht alvorens het onderbewuste het overneemt. Wanneer de klant dit niet volhoudt is Witte Wolf niet aansprakelijk voor de uitwerking van de hypnotherapie en hypnose.
g. Aan de hand van een intake besluit Witte Wolf of de klant klaar is voor een hypnotherapie en hypnose. Met ‘klaar’ wordt bedoeld:

– De klant begeeft zich in het dagelijks leven in een naar Witte Wolfs inzien in een rustige, lees niet onstuimige, omgeving; – De klant heeft naar Witte Wolfs inzien geen tegenstrijdige belangen bij het stoppen met zijn tic, verslaving of levensstijl.
h. Tijdens de hypnotherapie en hypnose is het niet in alle gevallen zo dat de klant beelden ziet. De klant kan ook via andere zintuigen waarnemen of het zich voorstellen.

Verdrijving

a. Bij het gebruiken van de verdrijving dient de klant rein te zijn. De klant wordt van deze op de klant maat gemaakte instructie en overige op maat gemaakte instructies per verdrijving tijdig op de hoogte gebracht.
b. In de verdrijving worden kruiden gebruikt. Het kan zijn dat hierdoor allergische reacties ontstaan. De dienstverlener is hiervoor niet aansprakelijk. Laat het de dienstverlener weten wanneer er bekende allergieën zijn en met name voor kruiden en wanneer de klant medicijnen inneemt die hier mogelijk op kunnen reageren. Hiervoor wordt de ‘Vragenlijst intake’ gebruikt die de klant tijdig wordt toegezonden;
c. Bij het op welke manier dan ook niet aanhouden van het a lid slaagt de verdrijving niet. De dienstverlener is hiervoor niet aansprakelijk.

Training

a. Bij een training worden de wensen van de klant meegenomen en denkt de dienstverlener mee in het geleerde op veilige wijze toe te passen.

a. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de dienstverlener de mogelijkheid de dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de dienst noodzakelijk zijn. De dienstverlener streeft ernaar een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de dienst kenbaar te maken aan de klant.
b. Er is sprake van overmacht indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar de dienstverlener redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
c. De klant kan de datum van een sessie tot 24 uur voorafgaand aan de sessie kosteloos in overleg met de dienstverlener wijzigen.
d. In geval van annulering of niet nakomen van een sessie door de klant binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie, wordt het verschuldigde bedrag niet teruggegeven. Om tegemoet te komen kan de klant vervolgens kiezen: de sessie opnieuw boeken óf de sessie zonder extra kosten met een maildienst of -cursus te laten plaatsvinden.
e. Corona: Indien de klant binnen 24 uur voor een afspraak van de praktijk verkoudheidsklachten krijgt, kan de klant dit aangeven en wordt er een beeldbeldienst gemaakt van de afspraak, of als de klant dat wil: een maildienst, van op hetzelfde tijdstip of indien gewenst een mailreading. Indien de dienstverlener verkoudheidsklachten krijgt, laat ook deze dit weten aan de klant en gelden dezelfde vervolgstappen.

a. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de dienst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt;
b. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
c. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de dienst.

a. De dienstverlener is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens de dienst is verkregen.

a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
c. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, zijnde Rechtbank Rotterdam.
d. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

Producten/ online (webshop)diensten/ cursussen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
b. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
c. Dag: kalenderdag;
d. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
e. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
g. Modelformulier: het modelformulier die de ondernemer ter beschikking stelt aan de consument die de consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
h. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
i. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
j. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
k. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Witte Wolf
witte-wolf.nl
Voorofscheweg 15k
2771MA Boskoop
info@witte-wolf.nl
06-55908265
Kvk: 66516137
Btw-nummer: NL002283249B88

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument;
b. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;
c. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
d. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
g. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
h. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

a. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
b. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen;
c. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
d. Alle afbeeldingen, specificatie ens gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
e. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten;
f. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
b. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;
c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
d. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
e. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
– de in ‘Het aanbod’ lid c van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
f. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

a. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger;
b. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
c. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending;
d. Indien de klant na afloop van de in lid b en c genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

a. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening;
b. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode;
c. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product;
d. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

a. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld;
b. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– die snel kunnen bederven of verouderen;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
– voor losse kranten en tijdschriften;
– voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
– voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
c. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
– betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
– betreffende weddenschappen en loterijen;
– downloadbare producten en online cursussen.

a. Prijzen worden verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
b. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;
c. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw;
d. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

a. De ondernemer staat er voor in dat de producten/ online cursus voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik;
b. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;
c. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
d. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten;
e. De garantie geldt niet indien:
– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
c. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, zijnde Rechtbank Rotterdam.
d. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

a. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in ‘Herroepingsrecht’ lid a;
b. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
c. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

a. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd;
c. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
d. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling;
e. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer;
f. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft;
g. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terugnemen en het betaalde bedrag terugstorten via de herroepingsregeling.

a. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland;
b. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Betalen, verzenden en retourneren

U kunt vertrouwt en veilig betalen met iDeal, Klarna of Paypal of een betaalverzoek of rekeningnummer vragen.

Er wordt naar gestreefd alle bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden.
Dit betekent dat u over het algemeen uw bestelling binnen 4 werkdagen in huis hebt.

Dit is echter wel afhankelijk van de bezorgdagen en tijden van PostNL en DHL. Meer informatie hierover vindt u op de onderstaande sites:
Bezorging DHL
Bezorging PostNL

Over het algemeen worden bestellingen die door de brievenbus passen verzonden met PostNL en pakketten met DHL.
Het tarief van brievenbuspost ligt hierdoor over het algemeen rond de €5,57 en het tarief van Pakkettenpost vanaf €8,77 per zending.

U heeft het recht om binnen 14 dagen het product te retourneren, mits deze onbeschadigd is. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven.
Gedurende deze 14 dagen, die ingaan nadat je de bestelling ontvangen hebt, mag u met dit product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.
Als er meer gedaan is dan dat, dan kunnen daarvoor kosten in rekening gebracht worden.

Wilt u uw bestelling of een deel ervan retourneren? Stuur dan een mail naar info@witte-wolf.nl.
Vergeet hierbij niet om een ingevuld herroepingformulier in de bijlage mee te sturen.

Na het versturen van de mail waarin u aangeeft dat u één of meerdere producten wilt retourneren, heeft u 14 dagen om dit/ deze product(en) terug te sturen.
De kosten hiervoor worden niet terug betaald en worden geschat op maximaal €8,41.

Graag worden de producten in de originele verpakking teruggezien.

Als de geretourneerde producten in goede staat ontvangen zijn, worden de aanschafkosten en de verzendkosten die je bij het bestellen van de producten betaald hebt, aan je terug betaald.
Dit gebeurt binnen 14 dagen na het ontvangen van het herroepingformulier, mits de geretourneerde producten ontvangen zijn.